نمونه رای استرداد ثمن و خسارت تاخیر و تادیه در کردستان

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر کردستان

دادنامه

دادگستری کل استان کردستان

بنابر این نظر مطابق نظریه هیات سه نفره کرشناسان رسمی دادگسنری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد وجهارصد وهشتاد وهفت میلیون ونهصد وده هزار ریال بوده ونظریه موصوف با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد وپس  از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد واعتراض موثر انان مانده است

وبا توجه به مفهوم مخالف ماده 165 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه به ان ترتیب اثر می دهد لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق وبا استناد به ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی با توجه به احراز :الف :ضمان بایع ب :جهل مشتری به وجود فساد

ج :وجود ثمن در اختیار بایع د:کاهش ارز ش ثمن ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت ودر اجرای رای وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393عمومی دیوان عالی کشور وماده 391قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان را به پرداخت مبلغ دو میلیارد وجهارصد وهشتادوهفت میلیون ونهضد وده هزا ریال به عنوان غرامت پنج قطعه زمین ومبلغ یک میلیون ودویست وشصت وپنج ریال بابت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی ومبلغ دو میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس بدوی به عنوان خسارت دادرسی درحق تجدید نظر خواه صادر واعلام مینماید.

تبلیغات متنی:    وکیل ملکی     وکیل پایه یک دادگستری

رای صادره نسبت به اقای مصطفی وخانم ها صغری عذرا ومریم ونسرین  همگی امینی مستندا به ماده 364 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد وپس از انضای مهلت مذکور قطعی  می باشد ونسبت   به اقایان م ص وم ع وم ر  همگی حضوری تلقی وقطعی میباشد

و ج مستشار دادگاه                              ع ر رئیس دادگاه

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد