موارد خاتمه قرارداد کار

در روابط کاری بین کارگر و کارفرما ابتدا قرارداد کاری تنظیم شده و ضمن قرارداد توافقات دو طرف در مورد نحوه کار، حقوق و مزایا و غیره نوشته می شود.

قرارداد کار در موارد زیر خاتمه می یابد.

 

بازنشستگی کارگر

طبق قانون فردی که به سن بازنشستگی می رسد از چرخه کار خارج شده و به او از طرف سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی پرداخت می شود.

سن بازنشستگی برای مردان 60 و برای زنان 50 سال است، همچنین اگر شخصی 30 سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد با هر سنی بازنشسته می شود.

 

فوت کارگر

قرارداد کار در صورت فوت کارگر پایان می یابد. در این صورت کارفرما باید حق و حقوق کارگر فوت شده را به خانواده و وراث او بپردازد. همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز باید به خانواده او مستمری پرداخت کند.

اگر کارفرما فوت کند، قرارداد کار پایان نمی یابد بلکه وراث کارفرما باید به جای او تعهدات وی را انجام دهند.

 

از کار افتادگی کلی کارگر

از کار افتادگی کلی زمانی باعث پایان قرارداد کار می شود که کارگر توانایی کار کردن را نداشته و این موضوع به تایید کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد. در این صورت شخص می تواند از مستمری سازمان تامین اجتماعی بهره مند شود.

 

خاتمه قرارداد کار

 

انقضا مدت قرارداد

اگر قرارداد کار به صورت موقت چندماهه یا یکساله تنظیم شود، پس از پایان این مدت قرارداد کار خاتمه می یابد، البته کارفرما می تواند این قرارداد را تمدید کند. تمدید قرارداد موقت باعث دائمی شدن آن نمی شود.

اگر قراردادی به صورت دائمی تنظیم شود هیچگاه به قرارداد موقت تبدیل نشده و در صورتی که کارفرما قرارداد دائم را به موقت تبدیل کند کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند.

در پایان قرارداد کار موقت به تعداد سال هایی که کارگر سابقه کار دارد، 30 روز حقوق به ازا هر سال پرداخت خواهد شد.

 

پایان قرارداد کار موقت

در برخی مواقع قرارداد کار برای انجام موضوع مشخصی تنظیم می شود و پس از انجام موضوع، قرارداد خاتمه می یابد.

استعفا کارگر

یکی از دیگر موارد پایان قرارداد کار استعفا کارگر است. کارگر از زمان ارائه استعفا نامه باید یک ماه به کار خود ادامه دهد. اگر کارگر بعد از 15 روز از ارائه استعفا نامه، آن را پس بگیرد، مثل آن است که اصلا استعفا نداده است و می تواند به کار خود مثل سابق ادامه دهد.

در صورتی که کارگر روند استعفا را به طور کامل انجام دهد به او حق سنوات پرداخت می شود.

 

خاتمه قرارداد کار

 

شرایط فسخ قرارداد کار

ممکن است ضمن قرارداد شروطی ذکر شده باشد، هر یک از طرفین قرارداد می توانند با استفاده از این شروط قرارداد را فسخ کنند.

 

کاهش تولید و تغییر ساختار

تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و گسترش فناوری نیز موجب پایان قرارداد کار می شوند در این صورت به کارگرانی که قرارداد آنها خاتمه یافته است، بیمه بیکاری تعلق می گیرد.

 

اخراج موجه کارگر

اگر کارگری وظیفه خود را به درستی انجام نداده یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را با وجود تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما می تواند با تایید شورا اسلامی کار او را اخراج کند.

اگر کارگر نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشد، می تواند اعتراض خود را در هیئت های حل اختلاف وزارت کار مطرح کند.

اگر هیئت های حل اختلاف اخراج کارگر را تایید کنند، کارفرما باید به ازا هر سال کار او 30 روز حقوق به وی بپردازد.

اگر هیئت های حل اختلاف اخراج کارگر را بی مورد بدانند کارگر باید به کار خود بازگشته و حقوق این مدت هم به او پرداخت شود.


 

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد