ضمان درک چیست و انواع آن

نمونه رای دادگاه حقوقی ملکی در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ملکی در کرمانشاه

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تحویل ملک و مورد معامله در کردستان

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تحویل ملک و مورد معامله در کردستان

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای استرداد ثمن و خسارت تاخیر و تادیه در کردستان

نمونه رای استرداد ثمن و خسارت تاخیر و تادیه در کردستان

سه شنبه 03 تیر 1393 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به انتقال مال غیر منقول در کرج

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به انتقال مال غیر منقول در کرج

شنبه 07 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی امکان ابطال معامله فضولی علیرغم انتقال مال به غیر در کردستان

نمونه رای دادگاه حقوقی امکان ابطال معامله فضولی علیرغم انتقال مال به غیر در کردستان

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه کیفری فروش مال غیر، پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی ملکی در کیش

نمونه رای دادگاه کیفری فروش مال غیر، پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی ملکی در کیش

شنبه 21 مرداد 1396 1

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد