مبایعه نامه و نحوه تنظیم آن، تفاوت و فرق مبایعه نامه و قولنامه

معامله با قولنامه

قولنامه با فروش نامه یا بیع نامه فرق دارد. قولنامه نوشته ای است که به صورت عادی بین خریدار و فروشنده مالی مشخص تنظیم می شود و ضمن آن فروشنده و خریدار توافق می کنند که عقدی را با هم منعقد کنند و در این برگه تمام توافقات خود اعم از قیمت مورد معامله و غیره را می نویسند. به این نوع توافق نامه که بر اساس ماده 10 قانون مدنی ایجاد می شود، قولنامه گویند.

طرفین معامله زمانی که نمی توانند فورا معامله را انجام دهند، قولنامه ای را تنظیم می کنند تا پس از تهیه مقدمات انجام معامله آن را به صورت رسمی منعقد کنند.

قولنامه معمولا به صورت عادی تنظیم می شود ولی می توان آن را به صورت رسمی نیز منعقد کرد. قولنامه رسمی نسبت به قولنامه عادی این مزیت را دارد که از تردید و تکذیب در امان است علاوه بر آن اگر در متن قولنامه رسمی وجه التزامی وجود داشته باشد می توان آن را از طریق اجرای ثبت پیگیری کرد در حالی که وجه التزام مندرج در قولنامه عادی را فقط از طریق ارائه دادخواست در دادگاه می توانید مطالبه کنید. در قولنامه همیشه مبلغ کمی به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت می شود.

 

مبایعه نامه و نحوه تنظیم آن، تفاوت و فرق مبایعه نامه و قولنامه

 

معامله با مبایعه نامه

بیع نامه، فروش نامه یا مبایعه نامه قول برای انجام معامله نیست بلکه سند عادی انجام معامله محسوب می شود که در آن ایجاب و قبول دو طرف معامله وجود دارد، میزان ثمن معامله و شروط ضمن آن و نوع و مشخصات مبیع کاملا مشخص شده است. مبایعه نامه را نمی توان مثل قولنامه به راحتی فسخ کرد زیرا قرارداد محسوب میشود  بنابراین فسخ آن از طریق خیارات یا شروط ضمن عقد ممکن است. دادگاه ها هم مبایعه نامه را به عنوان سندی عادی به رسمیت می شناسند. 

معامله با سند رسمی

معامله با سند رسمی معمولا با مقدمه تنظیم قولنامه آغاز می شود و معمولا خریدار بیعانه ای را به فروشنده می دهد اگر فروشنده آن را فسخ کند و از تنظیم سند و انتقال سر باز زند، خریدار می تواند از طریق محاکم دادگستری او را مجبور به تنظیم سند  و انجام تعهد کند اما اگر خریدار بخواهد قولنامه را فسخ کند نمی توان او را مجبور به انجام تعهد کرد.

اگر برای معامله با سند رسمی، به عنوان مقدمه آن بیع نامه یا سند عادی تنظیم شود به طوری که خریدار تمام ثمن را پرداخته و فروشنده مبیع را تحویل دهد معامله به طور کامل واقع شده و در این مورد برای تنظیم سند رسمی هم زمانی را مشخص می کنند. 

نمونه رای دادگاه حقوقی ملکی در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ملکی در کرمانشاه

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تحویل ملک و مورد معامله در کردستان

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تحویل ملک و مورد معامله در کردستان

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای استرداد ثمن و خسارت تاخیر و تادیه در کردستان

نمونه رای استرداد ثمن و خسارت تاخیر و تادیه در کردستان

سه شنبه 03 تیر 1393 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به انتقال مال غیر منقول در کرج

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به انتقال مال غیر منقول در کرج

شنبه 07 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی امکان ابطال معامله فضولی علیرغم انتقال مال به غیر در کردستان

نمونه رای دادگاه حقوقی امکان ابطال معامله فضولی علیرغم انتقال مال به غیر در کردستان

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه کیفری فروش مال غیر، پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی ملکی در کیش

نمونه رای دادگاه کیفری فروش مال غیر، پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی ملکی در کیش

شنبه 21 مرداد 1396 1

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد