قرارداد سرمایه گذاری

قرارداد سرمایه گذاری

این قرارداد جز قراردادهای مشارکت مدنی محسوب می شود و ضمن آن افراد بدون نیاز به ثبت شرکت و پرداخت مالیات، فعالیت هایی شبیه به فعالیت شرکت های تجارتی انجام می دهند.

امضا کنندگان این قرارداد مشارکت برای تصمیم گیری و انجام فعالیت ها، مدیرانی را از بین خود انتخاب می کنند. این مدیران، نماینده شرکا بوده و سرمایه شرکت را در موضوعات مختلف سرمایه گذاری می کنند.

موارد زیر موارد مندرج در نمونه قرارداد سرمایه گذاری است که طبق ماده 10 قانون مدنی و مواد قانون تجارت تنظیم شده است و برای تمام امضا کنندگان آن معتبر و لازم الاجراست.

 

موضوع قرارداد سرمایه گذاری

مدیران می توانند طبق این قرارداد، موضوع فعالیت خود را همه نوع فعالیت تجاری اعم از صادرات و واردات، خرید و فروش (سهام، املاک، اراضی و ...)، هرنوع ساخت و ساز یا هر فعالیت دیگری که  سودآور باشد بجز فعالیت های غیر قانونی قرار دهند.

 

سرمایه

سرمایه فعالیت های این مشارکت مثل شرکت های تجاری از طریق آورده شرکا تامین می شود که ذکر میزان آورده نقدی و غیر نقدی هر شریک در قرارداد الزامی است.

 

قرارداد سرمایه گذاری

 

مدت قرارداد

شرکت فعالیت خود را از زمان انعقاد این قرارداد آغاز می کند و تا زمانی که سه چهارم شرکا که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند به طور کتبی تقاضا انحلال شرکت را نکنند به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیران مشارکت از زمان وصول تقاضانامه برای انحلال دوماه فرصت دارند با تشکیل جلسه ای با حضور شرکا نسبت به انحلال شرکت تصمیم بگیرند. این جلسه با حضور سه چهارم شرکا رسمی است.

حضور نیافتن هر یک از متقاضیان انحلال یا نماینده قانونی ایشان، بدون عذر موجه به معنی انصراف از انحلال شرکت است.

حال اگر برخی از شرکا شرکت با انحلال آن مخالفند، می توانند سهم الشرکه شرکا متقاضی انحلال را خریداری نمایند و صورت جلسه ای برای جلوگیری از انحلال شرکت امضا کنند.

ولی در صورتی که تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود، مدیران وظیفه دارند اموال و دارایی های شرکت و سود و زیان حسابرسی نشده آن را مشخص کرده و به تایید و امضا کلیه شرکا برسانند سپس به تسویه و تقسیم اموال بین شرکا اقدام کنند.

 

نحوه تقسیم سود قرارداد سرمایه گذاری

در پایان بهمن ماه هرسال، سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در طول همان سال، محاسبه و به نسبت سهم الشرکه شرکا به آنها پرداخت می شود.

البته ممکن است در مواردی طبق تصمیم اکثریت شرکا یا شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند سود تقسیم نشده و انباشته شود تا در فواصل گوناگون طبق تصمیم شرکا بین آنها تقسیم شود.

تعیین میزان سود و تقسیم آن توسط حسابرس رسمی انجام می شود و در مقابل پرداخت سود، از شرکا رسید گرفته می شود.

 

مدیریت مشارکت

اکثریت شرکا یا افرادی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند، 5 نفر از شرکا شرکت مدنی را به عنوان مدیر شرکت انتخاب می کنند که یکی از آنها وظیفه مدیریت اجرایی را برعهده می گیرد.

این مدیران وظیفه دارند بر نوع و نحوه سرمایه گذاری شرکت، مدیریت و نظارت داشته باشند و امور اجرایی شرکت را انجام دهند.

مدیران شرکت در زمان تشکیل شرکت انتخاب می شوند و تا زمان انحلال آن در سمت خود باقی می مانند مگر شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند، در خواست عزل یک یا تمام آنها را داشته باشند. بعد از عزل مدیر یا مدیران سابق، مدیران جدید با انتخاب شرکا به شکلی که در بالا ذکر شد انتخاب می شوند.

مدیران عزل شده از زمان عزل یک ماه فرصت دارند، گزارش اقدامات و سرمایه گذاری هایی را که انجام داده اند به مدیران جدید تحویل دهند. در صورت عدم تحویل گزارش، خسارت وارده به شرکت به عهده مدیران سابق خواهد بود که مقدار خسارت از سرمایه یا سود احتمالی آنان کسر می شود.

خود مدیران هم می توانند، از مسئولیت خود کناره گیری کنند. از زمان در خواست هر یک از مدیران برای استعفا، شرکا دو ماه فرصت دارند که شخص دیگری را به جای او انتخاب کنند و تا پایان دو ماه و انتخاب مدیر جدید، مدیر سابق باید همچنان به وظایف خود عمل کند ولی بعد از این زمان حتی اگر مدیر جایگزین انتخاب نشده بود، این شخص هیچ مسئولیتی در قبال شرکت ندارد.

 

قرارداد سرمایه گذاری

حق الزحمه و پاداش مدیران

از پنج مدیر انتخابی شرکت فقط به یکی از آنها که مدیر اجرایی شرکت است حق الزحمه پرداخت می شود و سایرین به صورت تبرعی مدیریت شرکت را بر عهده دارند. این حق الزحمه به صورت سالانه توسط اکثریت شرکا تعیین و از حساب شرکت پرداخت می شود.

 

وظایف و اختیارات مدیران

مدیران وظیفه دارند زمینه های مناسب که قابل سرمایه گذاری هستند را شناسایی و نسبت به سرمایه گذاری در آنها اقدام کنند. سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه بوده است اما در سرمایه گذاری هایی که میزان ریسک در آن بالا است، بهتر است ضمن صورت جلسه ای همه مدیران در مورد آن تصمیم گیری کنند و پس از تایید همه آنها سرمایه گذاری انجام شود.

مدیران باید حداقل هر دو ماه یکبار برای بررسی موضوعات مختلف جلسه ای تشکیل دهند و صورت جلسه آن را بایگانی کنند. همچنین آنها باید بر نحوه سرمایه گذاری شرکت شخصا یا از طریق فردی متخصص نظارت داشته باشند.

مدیران متعهدند در انجام تمام وظایف خود اعم از سرمایه گذاری، استخدام کارکنان و ... قوانین و مقررات و همچنین مصلحت شرکت را رعایت کنند.

آنها که به عنوان امین شرکت شناخته می شوند باید صادق و امانت دار باشند و هیچ مسئله ای را حتی مصلحتی مخفی نکنند و همیشه منافع جمعی شرکا را بر منافع فردی خود ترجیح دهند.

انجام کلیه امور شرکت به جز آنچه طبق قانون برعهده تمام مدیران و شرکا می باشد به عهده مدیر اجرایی است. وظایف او شامل استخدام و پرداخت حقوق کارکنان طبق قانون کار و همچنین نظارت بر کار آنان، اجاره محل کار، پاسخگویی به مشتریان و طرفین قرارداد و ... است. همچنین او وظیفه دارد مشاورین متخصص با حقوق توافقی مورد تایید 2 نفر از مدیران دیگر را استخدام کند.

 

توافقات شرکا

هر سرمایه گذاری یا خرید و فروشی که از طرف شرکت انجام می شود، یک یا چند نفر از شرکا به نمایندگی از تمام شرکا انجام میدهند و نمایندگی خود را در ذیل اسناد مربوطه ذکر می نمایند. بنابراین کلیه شرکا نسبت به سرمایه گذاری ها و عملیات شرکت مسئول بوده و در صورت لزوم باید در مراجع دولتی و قضایی، در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشند.

پرداخت مالیات، حق بیمه و حقوق دولتی مربوط به شرکت برعهده تمام شرکا است و اگر سندی به نام یک یا چند تن از شرکا باشد، پرداخت مالیات آن سند و حقوق دولتی مربوط به آن برعهده تمام شرکا است حتی بعد از انحلال شرکت.

 

نحوه ورود و خروج شرکا از مشارکت

به غیر از مواردی که شخصی از شرکا فوت می کند و وراث او به عنوان نماینده قانونی وی، جانشین او در شرکت می شوند. در موارد ورود شخص جدید به شرکت، شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند باید حضور شریک جدید را تایید و تصویب کنند.

هر یک از شرکا که تمایل به خروج از شرکت داشته باشد باید درخواست کتبی خود برای خروج را 3 ماه زودتر به مدیر اجرایی تحویل دهند. مدیر اجرایی از زمان دریافت درخواست خروج یک هفته فرصت دارد تمام شرکا را از این موضوع مطلع کند. ممکن است شرکا دیگر سهم الشرکه او را خریداری کنند یا با او تسویه شود اما اگر نه کسی سهم او را خرید نه موجودی حساب شرکت کافی برای تسویه بود، جلسه ای با حضور اکثریت شرکا برای تصمیم گیری در مورد نحوه تسویه تشکیل می شود.

برای تسویه با شریکی که قصد خروج دارد باید آورده او به شرکت و سود احتمالی متعلق به او که هنوز پرداخت نشده است، پرداخت شود.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد