قرارداد ساختمانی

قرارداد ساختمانی

در قرارداد اجرای ساختمان هم مثل سایر قراردادها مشخصات و نشانی دو طرف عقد، موضوع عقد، مبلغ آن، مدت زمان اجرای تعهد، نوع و اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد در آن ذکر می شود.

اجرا کننده قرارداد باید ابتدا محل ساختمان،  تمام اسناد و مدارک مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهد سپس تعهد ساخت ساختمان را قبول کند.

معمولا طراحان، نقشه ساختمان را طراحی کرده و مهندسان صرفا وظیفه ساخت ساختمان، طبق نقشه طراحی شده را دارند. اگر طراحان در طرح نقشه مرتکب اشتباه یا خطایی شوند خودشان مسئول هستند و مهندس اجرا کننده مسئولیتی در قبال اشتباه طراحان نخواهد داشت.

 

ناظر قرارداد ساختمانی

ناظر شخص حقیقی یا حقوقی است که پروانه اشتغال و نظارت بر ساختمان در یک یا چند رشته اصلی را دارد و از طرف شهرداری برای نظارت بر چگونگی ساخت ساختمان انتخاب می شود و باید بررسی کند که ساختمان طبق طرح و نقشه موجود و با رعایت کلیه قوانین مربوط به ساختمان سازی ساخته می شود.

 

ناظر هماهنگ کننده قرارداد ساختمانی

ناظر هماهنگ کننده شخص حقیقی است که پروانه اشتغال و نظارت بر ساختمان در رشته معماری یا عمران را دارد. وظیفه این ناظر، هماهنگی ناظران دیگر در یک ساختمان و همچنین ارسال گزارش از مراحل ساختمانی به شهرداری و سایر مراجع مربوطه است.

 

قرارداد ساختمانی

 

قرارداد ساختمانی براساس فهرست بها

منظور از قرارداد براساس فهرست بها، قراردادی است که مبلغ کل آن از جمع تمام هزینه ها که در فهرست بها به صورت مقطعی درج شده اند مشخص شمی شود.

در این گونه قراردادها بر اساس فهرست بها، ابتدا با توجه به نقشه طراحی شده، مشخصات و جزییات کار معین می شود سپس مهندسان مشاور با توجه به مشخصات فنی مقادیر کار را مشخص می کنند.

فهرست این مقادیر در فصل های جداگانه تهیه شده و در آخر هزینه های طرح با ضرایب مربوط مثل هزینه تجهیز یا برچیدن کارگاه و غیره مشخص و تخفیف یا اضافه پیشنهاد پیمانکار از این مورد کسر یا به آن اضافه می شود و در نهایت این مبلغ، مبلغ کل قرارداد خواهد بود.

 

قرارداد ساختمانی به صورت پیمان مدیریت

در این قرارداد مبلغ کار پیمانکار درصد ثابتی از کلیه مخارج ساختمانی است. مثلا 10% از کلیه مخارجی که برای ساختمان می شود به پیمانکار تعلق می گیرد مخارجی مثل حقوق پرسنل، خریدها و ...

روش دیگر پرداخت مبلغ کار به پیمانکار، قرارداد امانی با پرداخت ثابت است. به این صورت که تمامی مخارج پیمانکار به طور دقیق پرداخت می شود ولی مخارج مافوق پیمانکار مبلغ ثابتی خواهد بود که به صورت توافقی مشخص می شود.

 

قرارداد ساختمانی

 

انجام کارهای ساختمانی توسط کارفرما

در مواردی که ابعاد کار گسترده نیست گاهی کارفرما با داشتن نیروی کار کافی و متخصص و با استخدام کارگر خود انجام کار را بر عهده می گیرد. معمولا از این روش شهرداری ها، اداره راه، اداره مسکن و شهرسازی برای عملیات بهسازی و نگهداری استفاده می کنند.

 

قرارداد ساختمانی براساس برنامه ریزی پیشرفت کار

در بعضی از عملیات اجرایی بخاطر مشخص نبودن حجم عملیات نمی توان مبلغ دقیقی را برای انجام آن معین کرد مثل قراردادهای مربوط به حفر چاه یا کشف میادین نفت و گاز. در این موارد مبلغ کار براساس پیشرفت کار مشخص می شود.

 

قرارداد ساختمانی براساس برآورد کلی یا مبلغ ثابت

در این نوع قرارداد با توجه به نوع کار، مشخصات و ابعاد آن در ابتدای کار مبلغ ثابتی به عنوان مبلغ کار برای پیمانکار مشخص می شود. حتی ممکن است فهرست بهایی هم در این مورد تهیه شود تا پیمانکار با بررسی آن مبلغ کار خود را پیشنهاد دهد.

معمولا این نوع قرارداد در واحدهای مسکونی انبوه، کارخانجات و تمامی ساختمانهایی که دارای ابعاد مشخصی هستند استفاده می شود.

 

قرارداد ساختمانی براساس متر مربع زیربنا

طبق اجازه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در ساختمان هایی که زیربنای آنها حداکثر دو مترمربع است مبلغ قرارداد پیمانکار بر اساس متر مربع تعیین می شود.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد