قتل

قتل یکی از جرم های کیفری میباشد که میبایست جنبه معنوی آن و عمدی بودن آن اثبات گردد.