شیوه نگارش دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در زمان طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان باید الزام به انجام مقدمات تنظیم سند از قبیل گرفتن پایان کار و صورت جلسه تفکیکی را هم تقاضا کند.

اگر خواهان در دادخواست صرفا درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند، رای صادره از دادگاه برای تنظیم سند رسمی قابلیت اجرا نخواهد داشت زیرا مقدمات تنظیم سند رسمی اجرا نشده است و در بسیاری از موارد این دادخواست با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهد شد.

اما برخی معتقدند درخواست انجام مقدمات سند رسمی لازم نیست و همین که خواهان درخواست تنظیم سند رسمی را مطرح می کند کفایت کرده و در صورتی که دادگاه نیز رای به تنظیم سند رسمی بدهد، خوانده باید مقدمات آن را فراهم و سند رسمی را تنظیم کند.

ما توصیه می کنیم شما طبق گفته اول انجام مقدمات را نیز ضمن دادخواست تقاضا کنید. 

تنظیم سند رسمی

طبق قانون برای برخی از قراردادها حتما باید سند رسمی تنظیم شود، لذا بهتر است افراد اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند حتی اگر در خود مبایعه نامه تنظیم سند رسمی اجبار نشده باشد.

خریدار و فروشنده می توانند در سند رسمی شرطی را ذکر کنند که اگر فروشنده برای تنظیم سند رسمی حاضر نشده باشد باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد بنابراین فروشنده می تواند بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند. البته ممکن است این شرط به این صورت درج شود که اگر فروشنده در تنظیم سند تاخیر کند هم باید برای تنظیم سند حاضر شود هم وجه التزام را بپردازد. 

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

یکشنبه 01 مرداد 1396 0

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد