دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است یا غیر مالی

برای دعاوی مالی یا غیر مالی قانون گذار تعریف مشخصی را ارائه نداده است اما می توان اینگونه استنباط کرد که اگر خواسته دعوا یا نتیجه حاصل از دعوا مالی باشد، دعوا مالی و اگر خواسته دعوا یا نتیجه حاصل از دعوا غیر مالی باشد دعوا غیر مالی خواهد بود. برای مثال دعوا دریافت مبلغ چک یا دعوا دریافت اجاره بها دعوا مالی اما دعوا صدور حکم ورشکستگی دعوا غیر مالی است.

برخی از دعاوی مثل دعوا طلاق، ورشکستگی و... مشخصا دعوا غیر مالی اند و برخی دیگر مثل دعاوی که خواسته آنها مطالبه وجه است مشخصا دعوا مالی اند ولی برخی دیگر از دعاوی مثل دعوای الزام به تنظیم سند از جهت مالی یا غیر مالی بودن مبهم اند.

به جهت اینکه اکثر دادگاه ها دعوا الزام به تنظیم سند رسمی را دعوا مالی محسوب می کنند این دعوا در عرف به عنوان یک دعوا مالی شناخته می شود چرا که موضوع این دعوا یک مال است. با این حال برخی از اساتید و صاحب نظران حقوقی نظیر دکتر لنگرودی این دعوا را، دعاوی غیر مالی می دانند.


 

انواع دعاوی مالی

دعوا درخواست وجه چک، سفته، برات، حواله، قرض

دعوا مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن

دعوا مطالبه اجرت المثل یا اجاره عقب افتاده

دعوا مطالبه خسارت اعم از خسارت قهری یا قراردادی

دعوا مطالبه سهم الارث

دعوا اثبات مالکیت

دعوا ابطال ظهر نویسی چک

دعوا الزام به تنظیم سند

دعوا خلع ید غاصبانه

دعوا تسلیط یا وضع ید

دعوا اعتراض به میزان شارژ ساختمان

دعوا تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی

دعوا بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی

دعوا ابطال سند در وجه حامل

دعوا ابطال سند وقف

دعوا اثبات وصیت مالی

دعوا مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

دعوا استرداد جهیزیه

دعوا مطالبه سهم الشرکه

دعوا اخذ به شفعه

دعوا تحویل موصی به

دعوا فک رهن

دعوا ابرا

دعوا اثبات اقاله

دعوا استرداد عاریه

و سایر دعاوی که خواسته آنها مطالبه وجه است.


 

انواع دعوا غیر مالی

تمامی دعاوی که مالی نباشند یا به قولی خواسته آنها مطالبه وجه نباشد دعوا غیر مالی محسوب می شوند که در زیر برخی از آنان را برایتان می شماریم.

دعوا الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستاجره

دعوا اعلام جزیی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستاجره

دعوا تخلیه ملک اجاره

دعوا صدور حکم به وصل آب، برق، گاز

دعوا رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت ملکی

دعوا تجویز انتقال منافع به غیر و امثالهم


 

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال مبایعنامه اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند مالکیت در کرمانشاه

جمعه 13 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی ملک در تهران

جمعه 13 مرداد 1396 1
نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به فک رهن در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به ایفای تعهد در تهران

شنبه 21 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در کرمانشاه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه در قروه

جمعه 06 مرداد 1396 0
نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال رای داور در قدس

یکشنبه 01 مرداد 1396 0

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد