خسارت و هزینه دادرسی و نحوه ی مطالبه ی آن

هزینه دادرسی چیست؟

خواهان در زمان تقدیم دادخواست به دادگاه باید هزینه ای را برای صدور حکم یا قرار به دادگاه تقدیم کند که به آن هزینه دادرسی گویند.

برطبق قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی شامل موارد زیر می شود:

هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم می شود.

هزینه قرارها و احکام دادگاه

خواهان برای ارائه دادخواست کتبی یا شفاهی در تمام مراحل دادرسی مثل ارائه دادخواست بدوی، اعتراض به حکم صادره ( فرجام خواهی، واخواهی و تجدید نظر)، ورود یا جلب ثالث، دعوا متقابل، اعاده دادرسی، برگه های اجراییه، هزینه وکالتنامه باید تمبر باطل کرده یا مبلغی را مستقیما به حساب دولت واریز کند.


 

هزینه دادرسی در دعاوی مالی

در دعاوی مالی خواهان باید با توجه به میزان خواسته خود تمبر ابطال و الصاق نماید.

اگر در مرحله بدوی خواسته خواهان مبلغ 10 میلیون ریال باشد، 1/5% و اگر خواسته خواهان بیشتر از 10 میلیون ریال باشد 2% از ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی پرداخت می شود.

در مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکم، در صورتی که محکوم به 10 میلیون ریال باشد 3% و در صورتی که بیش از 10 میلیون ریال باشد 4% از ارزش آن باید برای هزینه دادرسی پرداخت شود.

اگر خواسته خواهان مالی غیر منقول باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه محاسبه می شود.

اگر در دعاوی مالی قیمت خواسته مشخص نباشد، خواهان باید مبلغ 2000 ریال تمبر باطل و الصاق کند و باقی هزینه دادرسی را بعد از تعیین خواسته و صدور حکم بپردازد.


 

پرداخت هزینه دادرسی

 

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در تمام مراجع قضایی و مراحل دادرسی 5000 ریال است.

هزینه اجرا موقت احکام در تمام مراجع قضایی 500 ریال است.

 

پرداخت هزینه دادرسی به عهده کیست؟

پرداخت هزینه دادرسی به عهده کسی است که در هر مرحله از دادرسی دادخواست را مطرح می کند.

علاوه بر هزینه های گفته شده هزینه های دیگری مثل کارشناسی و تحقیق محلی نیز وجود دارند که در طول رسیدگی دادگاه خواهان باید آنها را نیز بپردازد.

 

خسارت دادرسی

طبق قانون خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های لازمه برای دفاع و اثبات دعوا می شود.

هر شخصی که طبق حکم دادگاه محکوم له واقع شده یا به عبارت دیگر حکم به نفع او صادر شود می تواند از دادگاه درخواست تعیین خسارت دادرسی نماید. این درخواست می تواند ضمن دادخواست اولیه مطرح شده یا در اثنا دادرسی و یا حتی بعد از ختم دادرسی مطرح شود.

درخواست دریافت خسارت دادرسی نیازی به تقدیم دادخواست ندارد مگر بعد از صدور حکم دادگاه مطرح شود.

 

پرداخت هزینه دادرسی

 

عدم پرداخت هزینه دادرسی

در صورتی که شما توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشید می توانید ابتدا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح نمایید، در این صورت اگر دادگاه با درخواست شما موافقت کند بدون پرداخت هزینه دادرسی می توانید دعوی خود را مطرح کنید.

 

استرداد هزینه دادرسی

اگر خواهان بیش از مقداری که باید هزینه دادرسی پرداخت کرده باشد، می تواند اضافه آن را از دادگاه پس بگیرد.

همچنین ممکن است خواهان هزینه دادرسی را پرداخت اما دادخواست را مطرح نکند، او می تواند هزینه دادرسی را پس بگیرد. اما اگر خواهان هزینه دادرسی را پرداخت و دادخواست را مطرح نماید اما دادگاه دادخواست یا دعوی او را رد کند، هزینه دادرسی به وی پس داده نمی شود. 

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد