ثبت شرکت ها و برند

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام یک شرکت تجاری است که سرمایه آن، به شکل سهام هایی به مبلغ اسمی یکسان درآمده و بخشی از سرمایه آن، از طریق فروش سهام به عموم تامین می شود.

ایجاد کنندگان شرکت سهامی نباید کمتر از 3 نفر و سرمایه اولیه شرکت نباید کمتر از 5 میلیون ریال باشد.

در تمام آگهی ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت باید عبارت "شرکت سهامی عام" در کنار اسم شرکت نوشته شود.

 

تاسیس شرکت سهامی عام

در زمان تاسیس شرکت سهامی عام، موسسین شرکت باید 20% از مبلغ سرمایه شرکت را تعهد کنند و حداقل 35% از این مبلغ را در حساب بانکی به اسم شرکت در شرف تاسیس، بگذارند. سپس اظهارنامه ای را به همراه طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت، که تمام موسسین آن را امضا کرده باشند به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند. اگر بخشی از سرمایه موسسین به صورت غیر نقد باشد، باید مدارک مالکیت آن را به بانکی که سرمایه نقدی شرکت به آن سپرده شده است تحویل داده و رسید دریافت کنند این رسید هم باید همراه مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.

اداره ثبت شرکت ها مدارک را بررسی و به موسسین شرکت اجازه می دهد اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کنند. آگهی اعلامیه پذیره نویسی در جراید چاپ و در بانکی که تعهد به سهام در آن جا انجام می شود در معرض دید عموم قرار می گیرد.

کسانی که تمایل به خرید سهام شرکت دارند باید به بانک مربوطه مراجعه کرده و برگه تعهد سهام را امضا و مبلغ تعهد شده را نقدا پرداخت و رسید دریافت کنند. برگه تعهد سهام در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن با قید رسید وجه، امضا و مهر بانک به پذیره نویس یا نماینده قانونی او تحویل داده شده و نسخه دیگرش در بانک نگهداری می شود. اگر نماینده قانونی شخص به جای او عمل پذیره نویسی را انجام دهد باید ضمن برگه تعهد سهم سمَت، نشانی و مشخصات کامل خود را درج کند.

پس از پایان مهلت پذیره نویسی، موسسین شرکت تعهد پذیره نویسان را بررسی می کنند اگر تمام سرمایه شرکت به طور صحیح پذیره نویسی و حداقل 35% از کل سرمایه تعهد شده، نقدا پرداخت شده بود مجمع عمومی موسس را دعوت می کنند. در مجمع عمومی موسس باید عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند حاضر شوند. اگر بار اول این افراد حاضر نشدند تا دو نوبت دیگر موسسین از سهامداران برای حضور دعوت به عمل می آورند.

مجمع عمومی موسس پذیره نویسی تمام سهام شرکت را بررسی، اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرسان شرکت را مشخص می کند. مدیران و بازرسان در صورت تمایل به پذیرش این سمت ها باید قبولی خود را کتبا به شرکت اعلام کنند.

در این مرحله اساسنامه شرکت، صورتجلسه مجمع عمومی موسس، اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیئت مدیره به همراه سایر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت تحویل داده می شود. اگر شرکت از تاریخ تسلیم اظهارنامه تا 6 ماه به ثبت نرسد هر یک از موسسین یا پذیره نویسان می توانند با اطلاع این مهم به مرجع ثبت شرکت ها، از این اداره گواهی نامه عدم ثبت شرکت را دریافت کنند و با ارائه این گواهی به بانک، تعهدنامه و مبالغ پرداختی خود را پس بگیرند.

 

ثبت شرکت ها و برند ها

 

الف) مدارک لازم جهت پذیره نویسی

طرح اظهارنامه شرکت در دو نسخه

طرح اساسنامه شرکت در دو نسخه

طرح اعلامیه پذیره نویسی در دو نسخه

گواهی بانکی که نشان دهد موسسین شرکت 35% از سرمایه اولیه آن را تامین کرده اند.

فتوکپی شناسنامه موسسین شرکت

 

ب) مدارک لازم جهت تاسیس شرکت

اظهارنامه نامه شرکت در دو نسخه

اساسنامه شرکت در دو نسخه

صورت جلسه مجمع عمومی موسسین در دو نسخه

صورت جلسه هیئت مدیره در دو نسخه

آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه مشخص

فتوکپی شناسنامه مدیران و در صورتی که یکی از مدیران نماینده شخص حقوقی باشد باید برگ نمایندگی هم ارائه دهد.

گواهی بانکی که نشان دهد موسسین شرکت 35% از سرمایه اولیه آن را تامین کرده اند.

داشتن مجوز یا موافقت مرجع صالح در صورت نیاز

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن، به شکل سهام هایی به مبلغ اسمی یکسان درآمده و تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می شود.

ایجاد کنندگان شرکت سهامی خاص نباید کمتر از 3 نفر باشند و هر یک از سهامداران در شرکت سهامی خاص به میزان مبلغ اسمی سهامشان نسبت به شرکت مسئولیت دارند.

سرمایه اولیه شرکت نباید کمتر از 1 میلیون ریال باشد. در هر زمان که سرمایه شرکت از این مقدار کمتر شد، باید در مدت یکسال با افزایش سرمایه شرکت، کسری سرمایه جبران شده و به این حداقل قانونی برسد. 35% از سرمایه شرکت باید در زمان تاسیس در حساب بانکی شرکت موجود باشد.

 

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی خاص

 1. اظهارنامه ای که توسط تمام سهامداران شرکت امضا شده است در دو نسخه.
 2. اساسنامه شرکت که به امضا تمام سهامداران شرکت رسیده باشد در دو نسخه.
 3. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که توسط تمام سهامداران و بازرسان شرکت امضا شده باشد در دو نسخه.
 4. صورت جلسه هیئت مدیره که توسط تمام مدیران امضا شده باشد در دو نسخه.
 5. فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه تمام سهامداران و بازرسین شرکت.
 6. گواهی پرداخت حداقل 35% از سهام تعهد شده شرکت به حساب بانکی آن. اگر مقداری از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد باید توسط کارشناس دادگستری تقویم شده و سند مالکیت آن به همراه تقویم نامه کارشناس به مرجع ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
 7. داشتن مجوز یا موافقت مرجع صالح در صورت نیاز

 

ثبت شرکت ها و برند ها

 

شرکت تضامنی

این شرکت با نام مخصوصی بین دو یا چند نفر برای انجام امور بازرگانی با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. مسئولیت تضامنی شریکان به این معناست که در صورت انحلال شرکت و عدم کفایت اموال شرکت برای پرداخت دیون آن، تمام شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت از اموال شخصی خود خواهند بود. در کنار نام شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و حداقل نام یکی از شرکا ذکر شود.

برای تاسیس این شرکت باید شرکتنامه ای تنظیم و در آن نام، نوع، موضوع، مرکز اصلی و نشانی شرکت درج و همچنین باید آدرس و مشخصات تمامی موسسین شرکت نیز قید شود.

سرمایه شرکت تضامنی در زمان تاسیس باید کاملا پرداخت شود و اگر آورده یکی از شرکا به صورت غیر نقدی باشد باید تقویم و تسلیم گردد. شرکا شرکت تضامنی حق ندارند سهم الشرکه خود را بدون رضایت و توافق همه شرکا به غیر منتقل کنند.

 

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت تضامنی

 1. تقاضانامه ثبت شرکت تضامنی، اساسنامه، شرکت نامه هر کدام در دونسخه.
 2. فتوکپی شناسنامه شرکا
 3. داشتن مجوز یا موافقت مرجع صالح در صورت نیاز

 

ثبت شرکت ها و برند ها

 

شرکت با مسئولیت محدود

این شرکت با نام مخصوصی بین دو یا چند نفر برای انجام امور بازرگانی تشکیل می شود و هر شریک فقط به اندازه میزان سهم الشرکه خود مسئولیت دارد. به عبارت دیگر اگر شرکت منحل یا ورشکسته شود دیون طلبکاران شرکت از سرمایه و اموال شرکت پرداخت می شود نه از اموال شرکا شرکت. در کنار نام این شرکت باید عبارت "با مسولیت محدود" قید شود ولی نام هیچ یک از شرکا نباید در کنار اسم شرکت باشد وگرنه آن شخص شریک ضامن محسوب شده و از این جهت مسئولیت دارد.

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در زمان تاسیس باید کاملا پرداخت شود و اگر آورده یکی از شرکا به صورت غیر نقدی باشد باید تقویم و تسلیم شود. این سرمایه ها به مدیرعامل تحویل داده شده و در مقابل از او رسید دریافت می شود. میزان سهم الشرکه هر شریک و میزان تقویم شده سهم الشرکه های غیر نقدی باید در شرکتنامه قید شوند. به یاد داشته باشد حداقل میزان سرمایه برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود 1میلیون ریال است.

 

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت مسئولیت محدود

 1. تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود، اساسنامه، شرکت نامه هر کدام در دونسخه.
 2. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره در دو نسخه
 3. فتوکپی شناسنامه شرکا، مدیران
 4. داشتن مجوز یا موافقت مرجع صالح در صورت نیاز

 

شرکت نسبی

این شرکت با نام مخصوصی بین دو یا چند نفر برای انجام امور بازرگانی تشکیل می شود. مسئولیت شرکا در این شرکت به نسبت سهم الشرکه آنان است به عبارت دیگر در صورت انحلال شرکت و عدم کفایت اموال شرکت برای پرداخت دیون آن، تمام شرکا مسئول پرداخت دیون شرکت به نسبت سهم الشرکه خود از اموال شخصیشان خواهند بود. مثلا شریکی مالک  10% از سرمایه شرکت است، اگر شرکت ورشکسته شود 10% از دیون شرکت را این شریک باید پرداخت کند.

سرمایه شرکت نسبی در زمان تاسیس باید کاملا پرداخت شود و اگر آورده یکی از شرکا به صورت غیر نقدی باشد باید تقویم و تسلیم شود. تقویم آورده با تراضی و توافق همه شرکا انجام می شود. شرکا شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی حق ندارند سهم الشرکه خود را بدون رضایت و توافق همه شرکا به غیر منتقل کنند.

*شرکت نسبی در بسیاری از موارد مانند شرکت تضامنی است.

 

ثبت شرکت ها و برند ها

 

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی هم مثل سایر شرکت ها از دو یا چند شریک برای انجام امور تجارتی تشکیل شده است اما تفاوت آن با سایر شرکت ها این است که برخی از شرکا آن شریک تضامنی، و برخی دیگر شریک با مسئولیت محدود هستند. شرکای ضامن در صورت انحلال شرکت مسئول پرداخت تمام قروض شرکت از اموال شخصی خود هستند در حالیکه که شرکای با مسئولیت محدود جز میزان آورده خود مسئولیت دیگری ندارند و طلبکاران شرکت نمی توانند برای وصول طلب خود به آنان رجوع کنند. در کنار نام این شرکت باید عبارت "شرکت مختلط غیر سهامی"  و نام یکی از شرکا ضامن قید شود. اگر نام یکی از شرکا با مسئولیت محدود در ادامه نام شرکت آورده شود او شریک ضامن محسوب خواهد شد.

برای تشکیل این شرکت کافی است شرکا، شرکتنامه و اساسنامه ای را تنظیم و امضا کرده سپس در مرجع ثبت شرکت ها آن را ثبت کنند. بعد از ثبت شرکت، باید خلاصه شرکتنامه آن در روزنامه رسمی، و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.

 

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی هم مثل سایر شرکت ها از دو یا چند شریک برای انجام امور تجارتی تشکیل شده است اما تفاوت آن با سایر شرکت ها این است که برخی از شرکا آن شریک تضامنی، و برخی دیگر شریک سهامی هستند که برای سهم الشرکه آنها اوراق سهامی منتشر می شود. شرکای ضامن در صورت انحلال شرکت مسئول پرداخت تمام قروض شرکت از اموال شخصی خود هستند در حالی که شرکای سهامی جز میزان سهام خود مسئولیت دیگری ندارند و طلبکاران شرکت نمی توانند برای وصول طلب خود به آنان رجوع کنند. در کنار نام این شرکت باید عبارت "شرکت مختلط سهامی"  و نام یکی از شرکا ضامن قید شود.

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 • یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 • برگه ای که نشان دهنده تعهد به پرداخت کلیه سرمایه شرکت و پرداخت حداقل یک سوم از آن باشد.
 • برگه ای که نشان دهد شرکا ضامن تمام سرمایه نقدی خود را پرداخت و سرمایه غیر نقدیشان را تسلیم کرده اند.

 

ثبت شرکت ها و برند ها

 

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی، شرکتی است که بین چند نفر شخص حقیقی برای انجام امور مختلف مثل تولید و توزیع کالا، امور خدماتی و غیره با هدف بهبود وضعیت اقتصادی تشکیل می شود. اعضا این شرکت برخلاف سایر شرکت ها نمی توانند از افراد حقوقی تشکیل شوند.

تعداد اعضا این شرکت باید 7 نفر یا بیشتر باشد و میزان مسئولیت شرکا اگر شرکت به صورت سهامی باشد به میزان  مبلغ اسمی هر سهم و در غیر این صورت به میزانی است که در اساسنامه شرکت مشخص شده است. از نظر حداقل یا حداکثر سرمایه محدودیتی برای این شرکت وجود ندارد. تعداد مدیران شرکت تعاونی می تواند یک نفر یا بیشتر باشد.

 

شرایط عضویت در شرکت تعاونی

 • همه اعضا آن باید تابع جمهوری اسلامی ایران باشند.
 • محجور نباشند و عضویت آنان طبق قانون ممنوع نشده باشد.
 • حداقل میزان سهام مندرج در اساسنامه را خریداری کرده باشند.
 • درخواست عضویت نوشته باشند.
 • در شرکت تعاونی دیگری عضو نباشد.
 • متعهد به رعایت مقررات مربوط به تعاونی شود.

 

مراحل تاسیس شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی هیئت موسسی از متقاضیان شراکت در این شرکت تشکیل می شود تا طرح اولیه اساسنامه و دعوت نامه برای عضو گیری شرکت را تهیه کنند. بعد از آن اولین مجمع عمومی شرکت را تشکیل داده و در آن اساسنامه شرکت را به طور رسمی تصویب کرده و هیئت مدیره شرکت را تعیین می کنند.

 

مدارک ثبت شرکت تعاونی

 • کپی شناسنامه و مدرک تحصیلی شرکا
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت
 • برگ نداشتن سو پیشینه شرکا.

اداره تعاونی بعد از وصول مدارک و درخواست ثبت شرکت تعاونی 5 روز فرصت دارد این درخواست را مورد بررسی قرارداده و نظر مثبت یا منفی خود را اعلام کند.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد