اجرت المثل ایام تصرف

تعریف اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل مبلغی است که در صورت نبود توافق یا قراردادی بین طرفین  مطرح می شود.

اگر توافق یا قراردادی بین طرفین باشد که در آن مبلغ ذکر شده است به آن مبلغ اجرت المسمی گویند و دیگر نیازی به اجرت المثل نیست.

اشخاص باید در قبال استفاده از اموال دیگران مبلغی را به آن ها بپردازند خواه استفاده آنها با اجازه ی صاحب مال بوده خواه بدون اجازه ی او.

برای مثال اگر شخصی خانه ای را غصب کند باید به مالک آن برای مدت تصرف خود مبلغی را بپردازد که به آن اجرت المثل گویند ولی مبلغی که مستاجر برای ملک اجاره ای می پردازد اجرت المسمی است.


 

اجرت المثل ایام تصرف

 

اجرت المثل اموال را هم می توان در دادخواست ضمن خواسته ی اصلی مطرح کرد هم میتوان آن را در طول دعوا و قبل از صدور رای مطالبه کرد هم می توان برای مطالبه ی آن دادخواست جدا داد.

مبلغ اجرت المثل در مورد اموال توسط کارشناس دادگاه با توجه به میزان و نوع استفاده از مال و نوع مال مشخص می شود. این مبلغ معمولا از نرخ اجاره های منطقه ی وقوع ملک کمتر است.

باید برای دریافت اجرت المثل اموال به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه کرد.

به یاد داشته باشید که در دادخواست خود علاوه بر مطالبه اجرت المثل خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کنید تا در صورتی که شخص در پرداخت اجرت المثل تاخیر کرد بتوانید خسارت این مدت را مطالبه کنید.


 

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف

تعیین اجرت المثل ایام تصرف به عهده کارشناسان رسمی دادگستری و در هر مورد متفاوت است.

تعیین اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی به مساحت زمین، محصول کاشت شده و چاه آب آن بستگی دارد.

تعیین اجرت المثل ایام تصرف خودرو به سال ساخت، مدل خودرو و میزان کارکرد آن بستگی دارد.

تعیین اجرت المثل ایام تصرف مغازه یا خانه هم به موقعیت آن، مساحت، تاسیسات و منصوباتش وابسته است.

اگر مستاجر بیشتر از زمان ذکر شده در قرارداد، مال را در اختیار داشته باشد اجرت المثل این زمان به اندازه ی اجاره بها خواهد بود.

 

اجرت المثل ملک مشاع

همانطور که میدانید در ملک مشاع تصرف مادی در ملک، باید با اجازه تمام شرکا باشد پس اگر شریکی بدون اجازه حتی یکی از شرکا دیگر، در ملک مشاع تصرف کند تصرف او نسبت به سهم مشاع شریک ناراضی غیر قانونی محسوب شده و باید به شریک ناراضی برای مدت تصرف به اندازه سهم او، اجرت المثل دهد.

مورد دیگر زمانی است که یکی از شرکا، ملک مشاع را اجاره میدهد و مستاجر با اجازه تمام شرکا ملک را تصرف میکند. در اینجا مستاجر علاوه بر پرداخت اجاره بها مقرر در عقد اجاره به موجر (شخص اجاره دهنده) باید به سایر شرکا هم به اندازه سهمشان اجاره دهد که به این مبلغ اجرت المثل گویند.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد